KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1 dalej: RODO) informuję,
iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice. 
2. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można
kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: mzon.swce@wp.pl tel. 32 770 93 02
3. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego,
w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na podstawie art.6
ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 6b oraz art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
5. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy
zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  możliwość wniesienia skargi do
organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i obowiązek podania ich wynika
z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwe zrealizowanie wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.