Deklaracja dostępności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania Osób Niepełnosprawnych w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie  do strony internetowej www.mzonsw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

- na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia

- do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- trwają prace nad nowym serwisem BIP zgodnym z w/w ustawą

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: Pani Brygida Słotwińska

Adres: Miejski Zespół do Spraw Orzekania Osób Niepełnosprawnych, ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice
e-mail:
.sekretariat@mzonsw.pl
Telefon: 32 245 80 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Do  głównego wejścia łatwy dostęp, brak schodów, progów, szerokie drzwi. Od strony tarasu wejście do budynku  umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą;

- szerokie drzwi do pomieszczeń,

- brak progów,

- uchwyty w toaletach,

- łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych,

- przestronne pomieszczenia,

- tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń,

- dojazd do budynku z drogi głównej pozbawiony barier architektonicznych,

podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób

- prawo wstępu z psem asystującym.

Odpowiedzialny za BIP : mgr Grzegorz Kaczmarczyk